Slovíčka 7. lekce - učebnice Latina pro gymnázia

29. dubna 2007 v 14:58 |  Latina
Oddíl A
almus, -a, -um živný, živící
benevolentia, -ae, f. dobrá vůle, laskavost...
canis, -is, -m. pes
captátio, -ónis, f. lapání, chytání
caput, -capitis, n. hlava, hl. město
causá kvůli, pro
caveó, -ére mít se na pozoru
circéncés, -ium, m. hry v cirku
corpus, -oris, n. tělo, těleso, soubor...
délictum, -í, n. poklesek, chyba...
docto, -óris, m. učitel
dolorósus, -a, -um bolestivý...
dúrus, -a, -um tvrdý, tuhý
familia, -ae, f. rodina, domácnost
fraus, fraudis, f. podvod, lest, zločin
homó, hominis, m. člověk
honor, óris, m. čest, úcta, pocta...
iús, iúris, n. právo
léx, légis, f. zákon
máter, mátris, f. matka
méns, mentis, f. mysl, myšlenka
mós, móris, m. mrav, zvyk, povaha
ós, óris, n. ústa, tlama, obličej, tvář
pánis, -is, m. chléb
pater, -tris, m. otec
páx, pácis, f. mír, pokoj, klid
pés, pedis, m. noha
pius, pia, pium zbožný
plébs, plébis, f. lid, prostý lid, dav
sánus, -a, um zdravý
sententia, -ae, f. mínění, názor, myšlenka...
tempus, -oris, n. čas, doba
tribůnus, -í, m. tribun
urbs, urbis, f. město
veritás, -átis, f. pravda, pravdivost
voluntás, -átis, f. vůle, přání, odvaha...
vóx, vócis, f. hlas, výrok
Oddíl B 1/3
appelló, áre dovolávat se, nazývat...
ars, artis, f. řemeslo, umění
augeó, -ére zveličovat, zvětšovat
cónsilium, -ií, n. rada, návrh
cottidánus, -a, -um každodenní
dignitás, -átis, f. důstojnost, hodnota...
discó, -ere učit se, poznávat
dolor, óris bolest, zármutek
effodió, -ere vykopat, vyhrabat
Hérodotus, -í, m. Hérodotos
impendeó, -ére viset, hrozit, nastávat
ínfandus, -a, -um nevýslovný, ohavný
iuventús, -útis, f. mládí, mládež
labor, -óris, m. práce, námaha
líber, -a, -um svobodný, volný...
mors, mortis, f. smrt
mútó, -áre měnit
mútus, -a, -um němý
óráculum, -í, n. věštírna, věštba
ornó, -áre zdobit
renovó, -áre obnovit
testis, -is, m. svědek, svědkyně
Troiánus, -a, -um trójský, z Tróje
Troiánus, -í, m. Trójan
Oddíl B 2/3
Bohémus, -a, -um český
Bohémus, -í, m. Čech
careó, ére být bez něčeho....
carmen, -minís, n. píseň, báseň
celebró, -áre oslavovat, velebit
convertó, -ere obracet, překládat
corónó, -áre věnčit, zdobit
énuméro, -áre vypočítat
fínis, -is,m. dokončení, konec
gens, gentis, f. rod, kmen, národ
laus, laudis, f. chvála, pochvala, zásluha
míles, mílitis, m. voják
nómen,-minis,n. jméno, název
opus, operis,n. dílo, činnost...
óvátor, -óris, m. mluvčí, řečník
ovis, -is, f. ovce
parcó, -ere šetrit(někoho), vyhýbat se
pástor, -óris, m. pastýř
scelus, -eris,n. zločin
scríptor, -óris,m. písař, spisovatel
superó, áre vynikat, vítězit...
virga, -ae, f. prut, metla, hůl
vulnus, -eris, n. rána, poranění, pohroma
Oddíl B 3/3
animal, -ális, n. živočich
aqua, -ae, f. voda
cívis, -is, m. občan, občanka
exemplar, -áris, n. obraz, vzor, příklad
flúmen, -minis, n. tok, proud, řeka
genus, generis, n. rod, rodina, potomstvo...
immuló, -áre obětovat, v oběť zabíjet
ínfluó, -ere vlékat, vloudit se
mare, -is, n. moře
nauta, -ae, m. lodník, plavec, námořník
Neptúnus, -í, n. Neptun
nóminó, -áre jmenovat, nazývat
óra, -ae, f. okraj, břeh, pobřeží
Poenus, -í, m. Pun
praebeó, -ére podávat, poskytovat
Púnicus, -a, -um punský, kartágunský
salsus, -a, -um slaný
sánó, -áre uzdravovat, léčit...
Tiberis, -is, -m tibera
Tuscum, -a, -um tuský, etruský
Tyrrhénus, -a, -um tyrrhénský, etruský
varius, -a, -um pesrý různý, nestálý
virtús, -útis, f . mužnost, zmužilost
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.