Národní obrození

30. března 2008 v 13:47 |  Literatura / mluvnice
Národní obrození
Historické souvislosti, příčiny vzniku
 • doba osvícenství
 • z pozice jazyka byl v českých zemích stav doslova tristní, ve ve všech oblastech života dominovala němčina - ve městech obecně, na úřadech a ve vyšších společenských vrstvách
 • ubývalo knih
 • čeština - zprzněná a zbědovaná řeč, nepřirozená mluva, galimatiáš, jenž byl ještě okořeněn slovy latinskými, italskými, francouzskými
 • příčiny: vliv vídeňského centralismu a germanizace, nositelé české kultury, např. šlechta či vzdělaní měšťané, buď v období baroka emigrovali, či po Bílé hoře zcela zmizeli
 • od poloviny 70.let 18.stol. však dochází k určitému obratu, snaha vydobýt pro češtinu pozice, jaké měla před barokem - tento proces = národní obrození
 • zejména z generace kolem Jungmanna byla opravdu nacionalistická - pracovitost, nekritické nadšení pro vše slovanské a i určitá agresivita nahrazovaly často tvůrčí talent
 • snaha hovořit, literárně i vědecky tvořit a filozofovat česky
 • národní obrození je proces vzniku novodobého českého národa
 • 1744 - katedra českého jazyka a literatury
 • cíl: vytvořit samostatný český stát se všemi jeho atributy
 • příčiny:
  • národní obrození muselo přijít stejně jako např. konec absolutistických vlád
  • důvěra v rozum, optimismus, víra v poznání, rovnoprávnost lidí, myšlenková svoboda, to vše jsou atributy, kt. musely obrozence zákonitě ovlivnit
  • zrušení jezuitského řádu - oslabení vlivu církve ve školství (1773)
  • toleranční patent (1781)
  • !!!zrušení nevolnictví!!! (1781)
 • národním obrozením nazýváme v českých dějinách období, kt. je hraničeno poslední čtvrtinou 18. stol. (1773 - zrušení jezuitského řádu) a přibližně polovinou 19. stol. (1859 - pád Bachova absolutismu)
 • 3 generace obrozenců
Počátky novinářství a nakladatelské činnosti
 • Václav Matěj Kramerius - Česká expedice
 • Krameriusovy c.k. Pražské poštovní noviny -> Krameriusovy c.k. vlastenecké noviny
 • Česká expedice - nakladatelství a knihkupectví, starší díla české literatury + překlady (např. Robinson)
1. generace obrozenců
 • ovlivněno racionalismem, jazykový a vědecký charakter
 • literatura plní cíle výchovné, vlastenecké a vzdělávací
 • Gelasius Dobner
  • historik, psal latinsky, odsoudil Hájkovu Kroniku českou, ,,otec kritického dějepisu"
 • František Martin Pelcl
  • první profesor českého jazyka na pražské univerzitě
  • třídílná Nová kronika česká
 • Josef Dobrovský
  • jazykovědec, historik, etnograf, archeolog, numismatik, kritik, zakladatel slavistiky (vědní obor o jazyce), vychovatel
  • jen a jen díky němu a jeho vědeckému dílu byl pozastaven proces úpadku českého jazyka, byly vytvořeny základy moderní jazykovědy a historiografie a svými nekompromisně kritickými soudy, jež byly vždy pečlivě vědecky podloženy, začal Dobrovský bořit falešné legendy, označil zelenohorský rukopis za podvrh, měl fenomenální paměť (uměl asi 12 jazyků)
  • všechny své stěžejní vědecké práce píše německy či latinsky
  • zasvětil svůj život studiu českého jazyka, sám propadal skepsi a nevěřil v jeho vzkříšení
  • nenechal se unášet city a idejemi, pouze chladnokrevně analyzoval fakta a spolehlivé důkazy
  • Německo - český slovník - 2 díly
  • Zevrubná mluvnice jazyka českého - základy pro novou jazykovou spisovnou normu
  • Základy jazyka staroslověnského - první vědecká mluvnice staroslověnštiny
  • teorie verše: ,,voj" mezi zastánci časomíry a přívrženci sylabotonie, Dobrovský - základní činitel pro tvorbu verše = přízvuk, P.J. Šafařík a F. Palacký
2. generace obrozenců
 • český jazyk je vytvořen, lide se snaží, aby se používal jako komunikační prostředek, literární a vědecký jazyk
 • Josef Jungmann
  • píše česky
  • literární a vědecké dílo je již formováno preromantickými ideály
  • jeho slovníkářské dílo je dodnes vůbec nejlepším pramenem poznání obrozenecké češtiny - po svém více než třicetiletém úsilí při sběru podkladového materiálu shrnul a rozvinul slovní zásobu českého jazyka, dodnes využíváme v každodenní mluvě výrazy, jež Jungmann zcela nově vytvořil nebo do češtiny přijal z cizích jazyků - a my ani netušíme, že onen pojem ještě před dvěma sty lety příslušel ruštině či chorvatštině
  • Slovesnost - učebnice literatury pro gymnázia (čeština nebyla vyučovací jazyk, ale učební předmět)
  • Historie literatury české - první česky psané literární dějiny
  • Slovník česko-německý - zcela nová česká slova: přízvuk, čtverec, časopis, ohon, plod...
  • překladatelská činnost - Ztracený ráj Johna Miltona, Goetha, Schilera, Chateaubriandovu povídku Atala
3. generace obrozenců
 • panslavisté - zarytě věřili, že Slované jsou jeden národ a vzhlíželi s velkou víru v ideu spojení všech slovanských národů, v případě Kollára se tak mělo stát dokonce pod hegemonií Ruska
 • Pavel Josef Šarařík
  • v Praze se stal redaktorem, knihovníkem a nakonec ředitelem Univerzitní knihovny
  • Dějiny slovanské řeči a literatury ve všech nářečích
  • Slovanské starožitnosti - česky psané životní dílo, jež se zabývá dějinami Slovanů od
   nejstarších do do konce 10. stol. , základní hypotézou celého spisu je Šafaříkovo tvrzení, že Slované jsou stejnými praobyvateli evropského kontinentu jako Řekové, Římané či Germány
 • František Palacký
  • politik
  • Dějiny národu českého v Čechách i v Moravě - německy pod názvem Geschichte von Bohmen, ale česká, přepracovaná verze vycházela až v letech 1848 - 1876
  • cílem se line Palackého filozofie českých dějin, kt. je odvěké střetávání mezi slovanským a německým živlem, za vrchol českých dějin považoval husitství, Palackého Dějiny jsou dílem historicky téměř precizním
  • hájil austroslavismus (= samostatnost v rámci federativního Rakouska)
Divadlo národního obrození
 • 1739 - v práce (v Kotcích) stálé německé divadlo s činohrou i operou, bylo ovlivněné barokem
 • 1783 - Nosticovo národní divadlo → Stavovské divadlo
 • 1786 - v Boudě Vlastenecké divadlo, existovalo 3 roky
 • Václav Thám
 • Václav Kliment Klicpera - jednoznačně nejnadanější dramatik své doby, veselohry a historické hry
Poezie národního obrození
 • Thámovci - Václav Thám
  • snažili se dokázat, že češtinou lze recitovat jakýkoliv umělecký text
 • Puchmajerovci - Antonín Jaroslav Puchmajer
  • prioritní snaha = povznést úroveň českého básnictví
 • Matěj Milota Zdirad Polák
  • Vznešenost Přírody - první velká česká reflexivní básnická skladba, jejíž hlavní myšlenkou byla oslava přírody
  • vymyslel pojmy modranina, mrakověnec, blankytnost, nebesko
 • Jan Kollár
  • není typem umělce múzami zvlášť obdařeného, nadání bylo nahrazováno nadšením a neotřesitelnou vírou slovanské vzájemnosti
  • Slávy dcera - bohyně Sláva (alegorie Slovanstva) si stěžuje na radě bohů, že Slované museli ve své historii strpět různé křivdy, na podnět bohyně Lady stvoří Milek dívku nevídané krásy, kt. je pojmenovaná jako Slávy dcera a ve znělkách je ztotožněna s básníkovou milenkou Mínou, 3 oddíly - Sála, Labe, Dunaj, později přibyly zpěvy Léthé a Acheron, Předzpěv - jedná se asi o nejemotivnější část Slávy dcery, kt. zapůsobila na pozdější generace básníků 19. stol. a je známa i dnešním studentům
 • ohlasová poezie
 • František Ladislav Čelakovský
  • Ohlas písní ruských - epiké básně o ruských bohatýrech
  • Ohlas písní českých - lyričtější, z této sbírky pochází i jedna z prvních českých umělých balad Toman a lesní panna
Rukopisné boje
 • boje vztahující se k pravosti rukopisů
 • 1. 1871 - našel Václav Hana ve Dvoře Králové nad Labem Rukopis královédvorský (RK), obsahoval 6 epických básní , všechny měly být ze 13. století
 • 2. 1818 - Rukopis zelenohorský - skladba Libušin soud, měl být z 9. stol.
 • 3. 1819 - Milostná píseň krále Václava
 • 4. 1828 - Václav Hanka objevil pergamen s částí textu Evangelium sv. Jana, na veřejnosti až poté, co roku 1829 umírá J. Dobrovský
 • odhalování pravosti: pod textem je text jiný, asi z 15. stol. = palimpsest
 • zkoumání pravosti:
  • první Josef Dobrovský - jazykové chyby
  • Antonín Vašek - snesla se na něj taková vlna nenávisti, že byl ,,vlastenci" doslova uštván k smrti
  • Jan Gebauer
  • T. G. Masaryk - dal Gebauerovi k dispozici stránky časopisu Athenaeum, sám zkoumal RKZ ze sociologického hlediska a zjistil, že autor nemohl znát život ve středověku
  • Jaroslav Goll - historik, odhalil řadu faktografických nesmyslů
  • Jaroslav Vlček - historické hledisko
  • 1967 - 1968 - rukopisy podrobeny zkoumání v Kriminalistickém ústavu lit. vědcem Miroslavem Ivanovem, zjištěno, že RZ nebyl napsán duběnkovým inkoustem, ale roztokem chloridu železitého, octanu amonného a klovatiny, že se jedná o palimpsest - původní text byl vyškrábán a bylo využito jen mnoha původních iniciál, pod zlatou vrstvou byla nalezena tzv. berlínská modř., kt. byla objevena až r. 1704
 • pravděpodobní padělatelé - Václav Hanka, František Hořčička
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.