Pravoslaví

14. prosince 2008 v 13:35 | Majda |  Religionistika

Křesťanství: KRISTUS
- bez Krista by to nebylo křesťanství
- viditelné znamení toho, co uskutečnit = církev->místo shromáždění
a)duchovní
b) skutečné
- církev se dělí na denominace (větve, jednotlivé projevy církve)
  • katolická, pravoslavná, protestantská
PRAVOSLAVÍ:
- ikony, zpěv, symboly, svíce, tajemnost…
= ortodoxie =>mínění; z řeckého doksadzein
zdání chválit
čest slavit
sláva velebit
historie:
- křesť.vzniká v semitské(židovské) východní společnosti
- skutečným jazykem křesťanství je hebrejština, byla to právě řečtina oné doby, která umožnila přeložit křesť. tehdejšímu civilizovanému světu 1.hebrejština; 2.řečtina;3.latina
- hebrejský svět byl v dobách počátku křesť. helenizován (pořečťován)
- velká centra starobylého křesť.byla na Východě (Jeruzalém, Antiochie, Alexandrie, Efes, Smyrna, Pergamos, Sardy..)
prvních osm ekumenických koncilů:
- r. 325 Nicea (bývala v J Turecku)
- byl JK stvořen Otcem? X Byl zrozen?
- r. 381 Konstantinopol -> Co je to božská trojice? Co je to Duch sv.?
- r. 431 Efez
- r. 451 Chalcedon
- r. 553 Konstantinopol II.
- r. 680-681 -II- III.
- r. 787 Nicea II.
- r. 869-870 Konstantin. IV. - Cařihrad, Istanbul
- všechny probíhaly v řečtině
-> setkal se tu celý svět a debatovali, každý vypadal jinak a smýšlel také jinak
-> tam se katolíci téměř neúčastnili, drtivou většinou byli V křesťané
-> ekumenickým koncilem se rozumí ten, kt.papež buď schválil, nesvolal, ale kt.předsedal buď sám nebo prostřednictvím zástupců
-> KONCIL: svolání - důvod, jednání->téma, potvrzení ->deklarace->výsledek jednání koncilu = zakládací dokument - konstituce
-> pak další koncily, svolávají se dodnes

dělení pravoslavné církve:
 centra pravoslaví: Řecko, Rusko, Balkán, USA
 dělí se na patriarcháty (diecéze) - v čele patriarcha(biskup), ne vždy kopírují přirozené hranice státu
  • největší patriarcháty: Jeruzalémský, Moskevský, Československý, Syrský, Bělehradský, Bostonský
- dělí se na eparchie(několik farností)
· POP = pravoslavný kněz, může mít rodinu
· důležitý dokument = Výzva všem Kristovým církvím, ať jsou kdekoli
- vznik r. 1920
- patriarcha Germanos
- Fragkokratia = velké schizma; rozdělení církve na V a Z

CÍRKEV:
(diagram struktury)
-> laici - řecky laos=lid
západ: moc · duchovní (papež)
· světská (císař, král)
= latina
východ: moc · duchovní (patriarchové)
· světská (císař)
= řečtina, hebrejština
-> biskupové u pravoslaví = patriarchové - tvoří patriarcháty, jsou autonomní
-> služebníci + kněží
-> "každý člověk má dělat to, jenom to, co mu přísluší" =>pravoslavné, katol.-princip služby
-> papež 3 tituly: 1) primus inter pares (né karierní vzestup)
( = mezi sobě rovnými)
2) služebník služebníků Božích
3) římský biskup (celkem 2200 biskupů)
->kardinálové · volící
· nevolící (nad 80let)

FRAGKOKRATIA:
- velké schizma r. 1054
1.) zápůjčka vojska
2.) chleba

- do té doby byla 1 církev(rozdělené jen geograficky, jazykově), 1 učení
1.) Papež západu Lev IX.
- požádal císaře Východu Konstantina IX. o vojsko k boji proti Normanům v J It.
- Konstantin souhlasil
ALE! Patriarcha Konstantinopole Kerularios nechtěl!
(vojáci poputují do cizí země, kde se např.ožení… -budou podřízeni západní moci)
- římské právo - nemůžeš být 2x zabit(když někdo přežije trest smrti, může domů, je svobodný)
2.) sňatek nehašených chlebů (= macesy)
- dělají se v sobotu - aby nikdo v sobotu nepracoval (kvas)
- Z církev používala od začátku nekvašený chléb
- V církev -II- kvašený chléb

V hádce o to, jaký se má používat chléb, obvinil Karelarios papeže, že používá nekvašený chléb. Kvůli tomu mu nepůjčil vojáky.

Papež poslal 3 velvyslance do Cařihradu:
· kardinál Humbert
· Fridrich Lotrinský
· arcibiskup Petr z Amalfy

- situaci nevyřešili a při útěku z Cařihradu nechali v chrámu Hagia Sofia na oltáři exkomunikační bulu pro Michala Kerularia
- Michal se pokusil právně exkomunikovat papeže => rozdělení církve
- už se nesvolává společný exkumenický koncil
- rozdělila se celá společnost (rozdělení přijali i představitelé světské moci) ->
vyvětlení ->

KOMISE O ODSUDCÍCH

Katolíci + pravoslavní se pokusili zhodnotit všechny exkomunikační buly a důležité texty jako lidé 20.stol. (teologové, sociologové, jazykovědci, právníci..)
- zjistili: Papež exkomunikoval Kerularia - v pořádku
- Kerularios ji napsal špatně - exkomunikoval jen ty 3 delegáty, ne papeže
  • jednostranné schizma (platí ze Z strany)
- papež byl poslední člověk, který mohl bulu zrušit
- J. P. II. - začal bortit bariéru, rozdělení v současn.nemá smysl -> nastolil cestu S jednotě


FAKTA, MÝTUS FANTAZIE aneb CO JE VELKÉ SCHIZMA

1) Ekklésia = církev
· viditelná (knihy, lidi, domy)
· duchovní
- od počátku t měla být spíš duchovní jednota ("integritas")
- lidé ale mají potřebu i té viditelné církve ( "communió")
- JK lidi shromažďoval do církve duchovní - o to hlavně šlo
- od počátku oddělení křesťanů na Z a V -> duch, umění, tajemství, intimita -> Z rozum zjevnost

POZNÁMKY:
- vznik V pravoslavné církve není možné ztotožnit s r.1054 - velkým schizmatem
- V i Z církev žila od počátku vlastním způsobem života
- starobylé patriarcháty (Cařihradský, Alexandrijský, Jeruzalémský, Antiochijský) byly od počátku nezávislé, autonomní
- od svého počátku a v průběhu dějin byly rozpory mezi Z a V církví
př: · otázka papežství ( V nesouhlasil)
· užívání latiny při bohoslužbách (V nesouhlasil)
· odpustky (V nesouhlasil) -> s vizí lidského ospravedlnění -> cesta ke spáse
· celibát (V nesouhlasil) -> pravoslavní kněží můžou mít rodinu
- na Z papež a biskupské kolegium
- na V všeobecný sněm -> řeší se základní věroučné otázky
- V církev vyřešila svůj poměr k národnostem a stát.útvarům tak, že se organizuje dle státních území a národů

DĚJINY PRAVOSLAVÍ V ČECHÁCH A NA SLOVENSKU

· křesťanství v Čechách poprvé z Francie
· Cyril a Metoděj, kt. Neměli mocenské zájmy a chtěli přinést ducha evangelia, pravé církve, svátosti,…(do té doby přijímáno kvůli moci - př.Bořivoj)
  • zbytky byz.misie přetrvávaly na území Čech až do středověku
· Karel IV. - nechal na Slovanech v Praze založit Slovanský klášter(dnes "Emaury")


1.12. SVÁTEK VŠECH SVATÝCH
- svátost = nalezení duchovní a morální rovnováhy
= osobní intimní pravdivost
- historie:
· papež Bonifác (608-15)
-> požádal císaře o opuštěný chrám Pan/theon (pan=všichni, theon=bohů)
15.5.609 z Katakomb převezeny ostatky svatých od Pantheonu - chrám P.Marie a všech svatých
· křesťané v Anglii a Irsku slavili sv. všech sv. 1.11. - od 8.stol
· papež Řehoř III. (731-41)
-> nechal postavit v chrámě sv. Petra kapli ke cti všech svatých
· papež Řehoř IV. (824-44)
-> rozhodl, že se bude slavit 1.11.

2.11. VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ
- touha po tom, aby ti věrní byli všichni
- Bohu, víře, hodnotám, ctnostem
· r. 998 opat ODILO z Cluny rozhodl, že si on a jeho poddaní budou připomínat 2.11.
= svátek ·světel ·radosti ·naděje

PILÍŘE PRAVOSLAVÉ

1) svatá tradice (i katolíci)
tradó, ere - předávat, darovat
· zkušenost víry
· nauka
· každodenní život církve - Božího lidu
- pravda, láska, milosrdenství
2) bible
= písmo svaté
SN + ZN - stejně jako katolíci 46SZ, 27 NZ
- psána pro církev a lidmi v církvi
3) spisy sv. otců
I. - Basil, Řehoř
II. - Solovoj, Berďajěv, Iluin, Špidlík, Rupnik
4) modlitba a liturgie
- osobní, intimní · osobní prospěch, radost
· obohacení druhých =>univerzální charakter
5) životy svatých
- žen, mužů, dští, starých
- legendy, oslavné texty
- jazyk umění
6) vyznání víry "credó" = věřím

SVÁTOSTI

= mystérium (tajemství)
= tajiny
· katol.c. - 7sv.
· prot.c. - 2sv.
· pravo.c. - 7sv.
1) křest
- lidé se stávají součástí Božího lidu ->církve
(anonymní křesťané -> hlásili se ke křesťanství,ale nechtěli se přihlásit k církvi, báli se nebo z jiných důvodů to nedávali najevo) př. Grygar
2) biřmování (konfirmace)
= myropomazání => 3x ponoření do vody + pomazání olejem
- svátost křesťanské dospělosti
- člověk má být křesťanem i navenek
3) božská liturgie
- eucharistie = děkování
- člověk přijímá a děkuje, děkuje tím, že přijímá
liturgie: 1. Sv. Bazila
2. Sv. Jana Zlatoústého
charakteristika liturgie: = děkování
· místo smíření
· prosba Božího lidu
· uznání vlastní viny, hříchů
· jedinečný pramen Božího dobrodiní
· oběť nekrvavá, bez utrpení
· duchovní s velkým D - vykonáván Duchem sv.
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.